Privacy

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Pits & Presents. In deze verklaring verschaft Pits & Presents informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en website van Pits & Presents. Pits & Presents gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 maart 2020. Pits & Presents kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pits & Presents verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten, en het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Pits & Presents om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Pits & Presents is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende site te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

Pits & Presents,gevestigd aan Maarhuizerweg 3 te Baflo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62839411, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Pits & Presents

Maarhuizerweg 3

9953 TB Baflo

www.PitsandPresents.com

info@leukstewinkeltje.nl

0615197900

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pits & Presents verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij aankoop van een product

Authenticatie nummers
Personalia
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Website bezoekers

Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
IP-adres (geanonimiseerd)
Cookies (zie paragraaf ‘Cookies die wij gebruiken’)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leukstewinkeltje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pits & Presents verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzending van de aangekochte goederen
Verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Pits & Presents analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.
Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Pits & Presents de bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Pits & Presents is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Pits & Presents te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt, is het helaas niet mogelijk om een overeenkomst met Pits & Presents aan te gaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pits & Presents neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pits & Presents )tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pits & Presents bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen voor zolang als nodig is om de overeenkomst uit te voeren, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht.

Pits & Presents kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Pits & Presents verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account te verwijderen of de gegevens binnen het Account te wijzigen

Delen van persoonsgegevens met derden
Pits & Presents deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pits & Presents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Pits & Presents uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pits & Presents gebruikt functionele cookies, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pits & Presents gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Pits & Presents maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe uw IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics nalezen. Pits & Presents] heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Pits & Presents te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Pits & Presents heeft hier geen enkele invloed op.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om content en advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie overzicht

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum
PHPSESSID Pits & Presents Houdt gebruikerssessie
status voor alle pagina-aanvragen bij.

Sessie
_ga Google Analytics Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gat_gtag_UA_xx_x Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_gid Google Analytics Wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pits & Presents neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leukstewinkeltje.nl

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Pits & Presents zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pits & Presents en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leukstewinkeltje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Pits & Presents wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons